Avís legal

Termes i Condicions d’ús

1.- Introducció.

El present avís legal informa i regula l’ús del servei del lloc d’Internet “www.aicrag.com” i subdominis inclosos , nomenats d’ara endavant com la present “WEB”, accés a la present WEB es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol Usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulado. L’accés i posterior utilització de la present WEB Corporativa de RECANVIS AICRAG S.A. per part de l’Usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té caràcter gratuït. L’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar la present WEB, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització de la present WEB, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l’ús que l’Usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d’ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida. RECANVIS AICRAG S.A. podrà modificar de manera unilateral, a qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present WEB, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’Usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies així l’hi permetin, a través de la seva publicació en la present WEB.

 

2. Identificació del titular de la present WEB

Les dades identificatives del responsable de la present WEB són els següents: RECANVIS AICRAG S.A., amb C.I.F. A-43096023, domiciliada en Poligono Industrial Francolí Parcel·la nº14 Nau nº 17, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona.

E-mail: info@aicrag.com

 

3. Drets i obligacions del prestador de serveis

Com a proveïdor del servei, RECANVIS AICRAG S.A. es troba obligada a prestar els serveis oferts per la present WEB, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l’Usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.
En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, RECANVIS AICRAG S.A. té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat a la present WEB, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels Usuaris, sempre que les circumstàncies així l’hi permetin.
L’ús que els Usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present WEB es realitzarà per compte i risc de l’Usuari.
RECANVIS AICRAG S.A. no garanteix, directa o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l’Usuari.
RECANVIS AICRAG S.A. no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que els Usuaris o qualsevol altra persona facin de la mateixa.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la present WEB són titularitat de RECANVIS AICRAG S.A. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia.

 

4.- Drets i obligacions de l’Usuari.

 

4.1. Condicions d’accés i ús.

A tot moment, l’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present WEB d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de RECANVIS AICRAG S.A. o tercers. En aquest sentit, l’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present WEB s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de RECANVIS AICRAG S.A., per a altres Usuaris de la present WEB o tercers.Usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició RECANVIS AICRAGS.A. cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la present WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present WEB, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris. Responsabilitat de l’Usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, RECANVISAICRAG S.A. es reserva el dret a prohibir-li l’accés a la present WEB.

 

4.2. Claus d’accés.

Per accedir a determinats continguts en la present WEB, pot ser necessari un Codi d’Usuari (com a norma general s’utilitzarà l’e-mail de l’Usuari) i una contrasenya. Aquests poden ser assignats per RECANVIS AICRAG S.A. i comunicats a l’Usuari, o triats lliurement per aquest últim, segons el criteri aplicable en cada cas. L’Usuari no podrà triar com a Codi d’Usuari, ni introduir en qualsevol camp del seu perfil d’Usuari, paraules, expressions o conjunts gràfic-denominativos malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos para la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. RECANVIS AICRAG S.A. es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol Codi d’Usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.
L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés. L’Usuari es compromet a comunicar a RECANVIS AICRAG S.A. al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer. Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris als quals se’ls hagi assignat. RECANVIS AICRAG S.A. queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el que es disposa en aquestes Condicions Generals.

 

5.- Exclusió de garantias i de responsabilitat pel funcionament de la present WEB i els seus serveis.

RECANVIS AICRAG S.A. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la present WEB i dels seus serveis. D’aquesta forma, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la present WEB i dels seus serveis i la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir a la present WEB. En qualsevol cas, RECANVIS AICRAG S.A. realitzarà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present WEB.
RECANVIS AICRAG S.A. posa a la disposició dels Usuaris els sistemes de de privadesa de dades personals que impedeixin l’accés als mateixos per part de tercers. (Veure Política de privadesa de RECANVIS AICRAG S.A.) RECANVIS AICRAG S.A. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’Usuari. En aquest sentit, la citada societat s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se tal coneixement.
Malgrat que RECANVIS AICRAG S.A. ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. RECANVIS AICRAG S.A. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.
RECANVIS AICRAG S.A. no té obligació i no controla la utilització que els Usuaris fan de la present WEB, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els Usuaris utilitzin la present WEB, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres Usuaris.
L’Usuari accepta que la present WEB ha estat creada i desenvolupada de bona fe per RECANVIS AICRAG S.A. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l’Usuari exonera a RECANVIS AICRAG S.A. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la present WEB pogués produir-li durant la seva navegació per la mateixa.

 

6.- Propietat intel·lectual.

Tots els drets sobre el contingut de la present WEB pertanyen a RECANVIS AICRAG S.A. excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos de RECANVIS AICRAG S.A., frames, bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. de la present WEB són titularitat de RECANVIS AICRAG S.A., que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos.
L’Usuari que accedeixi a la present WEB no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’Usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. En el cas de gràfics o dissenys que apareguin a la present WEB la titularitat de la qual siguin empreses col·laboradores de RECANVIS AICRAG S.A. els seran aplicable, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contrari.
Queda terminantment prohibida l’alteració de la present WEB per part de l’Usuari i que pugui afectar al seu contingut, tals com a vincles (o links) i similars.

 

7.- Protecció de dades de caràcter personal.

RECANVIS AICRAG S.A. respectarà, a tot moment, tant el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (conegut com RGPD) de 25 de Maig de 2016, com el previst en l’altres normatives vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i aplicarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin necessàries, a fi de dotar del corresponent nivell de seguretat als fitxers que continguin dades facilitades pels Usuaris a través de la present WEB. RECANVIS AICRAG S.A. informa que, per a l’accés per part de l’Usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en la present WEB, pot ser necessària el previ emplenament de formularis d’alta, o similar, en els quals se li sol·liciti a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal, per a això haurà d’acceptar la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA. Així mateix, és possible que RECANVIS AICRAG S.A. activi programes cookies mitjançant els quals es reconegui a l’Usuari, exclusivament com a mig tècnic per millorar els serveis que presta i facilitar la navegació, no usant en cap cas aquesta tecnologia amb finalitats de recopilació d’informació personal sense autorització o amb altres pràctiques que poguessin derivar en un dany intencionat a l’Usuari o el seu equip informàtic. En ocasions, l’Usuari podrà facilitar les seves dades a través de formularis, bé de forma voluntària, o bé a petició de RECANVIS AICRAG S.A., amb l’objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació, contractar els productes, serveis i/o activitats oferts a través de la present WEB en els quals pogués estar interessat i/o postular-se per treballar en nostra companyia (formulari ͞Treballa amb nosaltres. Si les dades a facilitar per l’Usuari anessin necessaris perquè RECANVIS AICRAG S.A. pugui respondre a la seva consulta, facilitar-li la informació requerida i/o contractar un producte o realitzar la prestació d’un servei, s’informarà d’això a l’Usuari a través de la POLÍTICA DE PRIVADESA, indicant-li que són dades l’emplenament de les quals és de caràcter obligatori. Quan l’Usuari faciliti les seves dades a través d’algun dels formularis de la present WEB, l’Usuari haurà de donar conformitat a la POLÍTICA DE PRIVADESA per autoritzar a RECANVIS AICRAG S.A. a tractar les seves dades, de conformitat amb la finalitat de la recollida. L Les dades facilitades formaran part d’un fitxer, pel qual RECANVIS AICRAG posseeix un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació que preservarà la informació registrada en el mateix. L’Usuari podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat i la Limitació o Oposició dirigint-se a RECANVIS AICRAG S.A. Poligono Industrial Francolí Parcel·la nº14 Nauºn 17.RECANVIS AICRAG S.A. només podrà cedir les dades si prèviament ha obtingut el consentiment de l’Usuari per a això. L’Usuari serà l’únic responsable, en cas que empleni els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. Totes les dades facilitades per l’Usuari seran tractats de forma confidencial.

(*) Veure punt 2 de les condicions.

 

8.- Vincles o enllaços hipertextuales.

No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de RECANVIS AICRAG S.A.
En el cas que la present WEB pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per RECANVIS AICRAG S.A., aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que la present WEB pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. En tot cas, RECANVIS AICRAG S.A. s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dites terceres enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

 

9.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació i ús de la present WEB anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sol a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

 

10.- Comunicacions.

Totes les comunicacions que l’Usuari hagi de fer a RECANVIS AICRAG S.A. amb independència que portin la seva causa del que es disposa en les presents condicions generals o en les particulars que eventualment puguin establir-se, o de qualsevol altra circumstància en la qual estigui previst o sigui necessari realitzar aquestes comunicacions, i sense perjudici del que es disposa en la condició relativa a les dades de caràcter personal, haurà de dirigir-les a la següent adreça de correu electrònic: info@aicrag.com Aquesta adreça electrònica està protegida contra spambots. És necessari activar Javascript per visualitzar-la De la mateixa forma, qualsevol comunicació que RECANVIS AICRAG S.A. hagi de realitzar a l’Usuari, la dirigirà a l’adreça de correu electrònic facilitada per aquest. Es considera que l’Usuari ha facilitat voluntàriament la seva adreça de correu electrònic pel simple fet de dirigir una comunicació a RECANVIS AICRAG S.A. per aquest mitjà, en la qual aquesta adreça aparegui clarament identificada.

 

11.- Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació així com qualsevol relació entre l’Usuari i RECANVIS AICRAG S.A. es regiran per la legislació espanyola. En cas de qualsevol litigi derivat de l’existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l’Usuari i RECANVIS AICRAG S.A. ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Esta entrada también está disponible en: Espanyol